Dołącz do nas

Zgodnie z obowiązującym statutem, członkostwo nabywa się na własny wniosek, który zawiera pisemną (albo wyrażoną w wersji elektronicznej) rekomendację trzech członków Nowoczesnej. O przyjęciu osoby w poczet członków partii decyduje uchwałą Zarząd Regionu na wniosek zarządu koła zwykłą większością głosów w ciągu 60 dni od dnia doręczenia wniosku.

Członkiem Nowoczesnej może zostać osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie;
  • ukończyła 18 lat;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • złoży deklarację członkowską wraz z deklaracją poparcia celów Nowoczesnej określonych w statucie;
  • nie jest członkiem innej partii politycznej

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć do zarządu koła lub zarządu regionu Nowoczesnej – odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania.

Mapa regionów Placeholder
Mapa regionów

Członkowie Nowoczesnej działają w każdym regionie.

Kliknij na mapie w wybrane województwo, aby zobaczyć dane kontaktowe do regionalnego biura partii.

Dołącz do nas! Zachęcamy do kontaktu.