#LegalnyBudżet


Legenda:
WM – Wniosek Mniejszości
P24 KP .N – Poprawka 24 Klubu Poselskiego Nowoczesna

WM2

Witold Zembaczyński – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 402 mln 800 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na budowę obwodnicy m. Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46 (DK 46).

WM6

Monika Rosa, Jerzy Meysztowicz, Marek Sowa, Mirosław Suchoń – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 300 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na wykup gruntów i budowę drogi ekspresowej S-1 Mysłowice – Bielsko-Biała wraz z obwodnicą Oświęcimia.

WM8

Witold Zembaczyński – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 287 mln 985 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej wnosi o odrzucenie pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Budowa północnej obwodnicy m. Kędzierzyn Koźle w ciągu drogi krajowej DK 40” (wydatki majątkowe).

WM10

Marek Sowa – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 250 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na budowę północnej obwodnicy Krakowa.

WM18

Barbara Dolniak – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 146 mln 513 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 15 – Sądy powszechne na jednostki sądownictwa powszechnego (rozdz. 75502, wydatki bieżące) na dodatkowe etaty sędziowskie w sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz etaty asystenckie w sądach okręgowych, rejonowych i apelacyjnych i etaty referendarskie w sądach okręgowych i rejonowych. Dodatkowo 300 zł brutto dla pracowników i urzędników sądów powszechnych.

WM21

Marek Sowa – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 100 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na przebudowę drogi krajowej nr 28 wraz z budową obwodnic Limanowej, Grybowa i Gorlic.

WM25

Adam Szłapka – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 66 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na budowę obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S 11 – odcinek II.

WM29

Adam Szłapka – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 60 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na budowę północnego odcinka ramy komunikacyjnej Ostrowa Wielkopolskiego.

WM32

Witold Zembaczyński W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 51 mln 292 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na budowę obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej DK 46.

P23 KP .N

W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 50 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 85 – Budżety wojewodów ogółem, z tego o kwotę 15 mln 8 tys. zł na świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501, dotacje i subwencje, proporcjonalnie na każde województwo), o kwotę 19 mln 984 tys. zł na działalność ośrodków adopcyjnych (rozdz. 85509, dotacje i subwencje, proporcjonalnie na każde województwo) oraz o kwotę 15 mln 8 tys. zł na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510, dotacje i subwencje, proporcjonalnie na każde województwo) na wsparcie zadań na prowadzenie ośrodków adopcyjnych i realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

P24 KP .N

W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 50 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na prace projektowe i przebudowę drogi krajowej 75 Brzesko – Nowy Sącz.

P27 KP .N

W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 40 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 85 – Budżety wojewodów, proporcjonalnie na wszystkie województwa, na melioracje wodne (rozdz. 01008, wydatki bieżące jednostek budżetowych).

WM37

Elżbieta Stępień – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 40 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie 7 wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na budowę obwodnicy pd/wsch w Legnicy.

WM38

Kornelia Wróblewska – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 40 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na obwodnicę Tomaszowa Lubelskiego, której budowę planuje się obecnie na lata 2017-2021. Finansowanie projektu na rok 2017.

P30 KP .N

W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 30 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (rozdz. 92123, dotacje i subwencje) na utworzenie nowego zadania „Narodowy Fundusz Rewaloryzacyjny” na rzecz najcenniejszych i najbardziej zaniedbanych zabytków w całej Polsce.

WM44

Adam Szłapka – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 22 mln zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe na rekultywację zbiornika retencyjnego na rzece Pokrzywnica w miejscowości Szałe, powiat kaliski gmina Opatówek, polegającą na 8 pogłębieniu zbiornika w celu zachowania jego retencyjnej funkcji oraz biologicznochemicznym oczyszczeniu wody (wydatki majątkowe).

P32 KP .N

W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 20 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na budowę obwodnicy Nowego Sącza.

WM50

Marek Sowa – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 20 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na budowę obwodnicy Zatora.

WM51

Marek Sowa W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 20 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na budowę obwodnicy Zabierzów.

WM58

Adam Szłapka – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 15 mln zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe na budowę ścieżki rowerowej Kępno-Rychtal Namysłów (wydatki majątkowe).

WM64

Krzysztof Truskolaski – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 10 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na galerie i biura wystaw artystycznych (rozdz. 92110, wydatki majątkowe) na budowę Galerii Arsenał w Białymstoku – rozpoczęcie prac w celu adaptacji budynku starej elektrowni galerii Arsenał.

WM65

Krzysztof Truskolaski – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 10 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na poprawę dostępności komunikacyjnej miasta Białystok od strony Warszawy, włączenie do trasy ekspresowej S8 wraz z węzłem Porosły

WM71

Marek Sowa W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 5 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na prace projektowe Beskidzka Droga Integracyjna Bielsko Biała – Kraków.

WM73

Krzysztof Truskolaski – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 5 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na muzea (rozdz. 92118, wydatki majątkowe) na budowę Muzeum Sybiru w Białymstoku.

WM76

Adam Szłapka – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) ) o kwotę 3 mln 500 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na remont drogi krajowej nr 12 na odcinku Kąkolewo-Garzyn.

WM77

Adam Szłapka – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 2 mln 478 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (rozdz. 60001, wydatki majątkowe) na uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego Leszno-Poznań-Warszawa i w relacji powrotnej poprzez wydłużenie pociągu dotowanego z budżetu państwa TLK Warta 711/1 i 17150/1 (wydłużenie połączenia z dotychczasowej relacji Poznań-Warszawa do relacji Wrocław-Leszno-Poznań-Warszawa).

WM79

Zbigniew Gryglas – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 2 mln 200 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 50 – Urząd Regulacji Energetyki (rozdz. 75001, wydatki bieżące jednostek budżetowych).

WM80

Marek Sowa – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756) o kwotę 2 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na przebudowę drogi krajowej nr 94 Olkusz – Kraków.

WM81

Kornelia Wróblewska – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 2 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 30 – Oświata i wychowanie na wydawanie podręczników szkolnych i akademickich (rozdz. 15002, dotacje i subwencje) na dostosowanie podręczników szkolnych i akademickich dla dzieci i młodzieży głuchej.

WM83

Witold Zembaczyński – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 1 mln 800 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Sporządzenie analizy aerosanitarnej Kędzierzyna Koźla pod kątem zanieczyszczenia powietrza benzenem” (wydatki bieżące jednostek budżetowych).

WM85

Witold Zembaczyński, Elżbieta Stępień – W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 980 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej zjazdu z A4 na drodze wojewódzkiej 414” (wydatki majątkowe).

P42 KP .N

W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP w rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 2 mln 990 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 85/02 – Województwo dolnośląskie na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 92120, dotacje i subwencje).

WM98

Kornelia Wróblewska – W części 03 – Kancelaria Senatu zmniejszyć wydatki o kwotę 1 mln zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446, dotacje i subwencje) – przygotowanie nauczycieli do edukacji dwujęzycznej dla dzieci głuchych.

WM99

Kamila Gasiuk-Pihowicz – W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 25 mln zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 24 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na muzea (rozdz. 92118, wydatki majątkowe) na budowę etapu Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie

WM122

Kornelia Wróblewska – W części 40 – Turystyka zmniejszyć wydatki o kwotę 1 mln zł na Polską Organizację Turystyczną (rozdz. 63002, dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na Polski Instytut Sztuki Filmowej (rozdz. 92102 dotacje i subwencje).

WM123

Kamila Gasiuk-Pihowicz – W części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne zmniejszyć wydatki na Funduszu Kościelny (rozdz. 75822, dotacje i subwencje) o kwotę 3 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 46 – Zdrowie na świadczenia wysokospecjalistyczne (rozdz. 85151, wydatki bieżące) na dofinansowanie utworzenia nowego oddziału rehabilitacji w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu.

P92 KP .N

W części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 58 mln 433 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków
– w części 04 – Sąd Najwyższy w naczelnych organach sądownictwa (rozdz. 75102) o kwotę 2 mln 780 tys. zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych),

– w części 05 – Naczelny Sąd Administracyjny w naczelnych organach sądownictwa (rozdz. 75102) o kwotę 15 mln zł, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 9 mln 800 tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 5 mln 200 tys. zł.

– w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) o kwotę 3 mln 857 tys. zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 58 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 3 mln 240 tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 559 tys. zł,

– w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) o kwotę 1 mln 55 tys. zł, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 1 mln 8 tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 47 tys. zł,

– w części 52 – Krajowa Rada Sądownictwa w Krajowej Radzie Sądownictwa (rozdz. 75104) o kwotę 35 mln 741 tys. zł, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 680 tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 35 mln 61 tys. zł.

WM 132

Katarzyna Lubnauer – W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 300 mln zł na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 52 – Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego.

WM182

Kamila Gasiuk-PihowiczW części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 5 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na infrastrukturę w ochronie zdrowia w części 46 – Zdrowie na szpitale ogólne (rozdz. 85111, wydatki majątkowe) na dotację na uregulowanie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2622/2, na której znajdują się wszystkie budynki SPZZOZ w Wyszkowie. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego.

WM184

Kamila Gasiuk-Pihowicz – W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 5 – Dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego (…) zmniejszyć wydatki o kwotę 380 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej) na rozbudowę odcinka drogi krajowej 79 od skrzyżowania ulicy Energetycznej w Piasecznie do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w Górze Kalwarii, wraz z obwodnicą Góry Kalwarii.

WM185

Kamila Gasiuk-Pihowicz – W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 5 – Dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego (…) zmniejszyć wydatki o kwotę 360 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002, współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej) na remont i budowę pierwszego etapu linii kolejowej Modlin – Płock.

WM189

Katarzyna Lubnauer – W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (…) zmniejszyć wydatki o kwotę 300 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego na część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75801, dotacje i subwencje) na przystosowanie do reformy edukacji.

WM192

Elżbieta Stępień – W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (…) zmniejszyć wydatki o kwotę 187 mln 419 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Centrum widowiskowo-sportowe PWSZ im. Witelona w Legnicy” (wydatki majątkowe).

P99 KP .N

W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (…) zmniejszyć wydatki o kwotę 100 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły (wydatki majątkowe) na ograniczenie niskiej emisji w województwach: małopolskim i śląskim.

WM232

Elżbieta Stępień, Bożena Szydłowska – W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (…) zmniejszyć wydatki o kwotę 2 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla osób nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń w części 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe (rozdz. 75015, wydatki bieżące jednostek budżetowych).

WM237

Kornelia Wróblewska – W części 83 – Rezerwy celowe poz. 25 – Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej (…) zmniejszyć wydatki i kwotę 136 mln 408 tys. zł (dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 85 – Budżety wojewodów ogółem na ośrodki wsparcia (rozdz. 85203, dotacje i subwencje) dla Środowiskowych Domów Samopomocy, by zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej dotacja na 1 miejsce w SOS w 2017 r. wynosiła 230% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej (tj. 230% x 634 zł = 1458,20 zł).

WM238

Elżbieta StępieńW części 83 – Rezerwy celowe, poz. 49 – Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE (…) zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 25 mln zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Budowa nowego bloku operacyjnego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym ZOZ w Zgorzelcu” (wydatki majątkowe).