#zrobimyTO

PRZEJRZYSTY URZĄD

 

Zbliżają się wybory samorządowe. Dla wielu mieszkańców przy podejmowaniu decyzji na kogo zagłosować ważne będzie, czy ich samorządy są blisko nich – rozwiązują ich sprawy i problemy. Czy działają przejrzyście, na podstawie jasnych kryteriów. Czy radni, prezydenci miast, wójtowie i urzędnicy są uczciwi. Czy konsultują z mieszkańcami swoje decyzje, pytają ich o opinię i zdanie. Czy dostatecznie jasno tłumaczą, jak i dlaczego je podjęli.

Przejrzysty, kompetentny, uczciwy samorząd, który potrafi rozmawiać z mieszkańcami, słuchać ich racji i uwzględniać je w decyzjach – to nasz cel.

Zapraszamy na spotkanie otwarte, podczas którego Nowoczesna przedstawi swoje pomysły na przejrzysty urząd. Spotkanie odbędzie się w formie debaty publicznej – bo przede wszystkim chcemy otwarcie i uczciwie porozmawiać o tym, jakie oczekiwania mamy jako obywatele od urzędów i urzędników.

Poniżej prezentujemy fragment naszego programu samorządowego: #zrobimyTO. Mamy nadzieję, że będzie on podstawą do dyskusji o przejrzystości samorządu.

Wraz z kolejnymi zaplanowanymi dyskusjami programowymi będziemy przedstawiać kolejne rozdziały naszego programu.

IV. DLA MIESZKAŃCA

  1. Czytelna informacja o stanie gminy

a) wprowadzenie budżetu zadaniowego, czyli podawanie informacji w układzie: opis usługi-jej koszt-źródło finansowania-efekt

Dla wielu mieszkańców problemem jest utrudniona dostępność do podstawowych informacji o funkcjonowaniu samorządów, konieczność występowania o dane w trybie wniosku o informację publiczną oraz nieprzejrzyste zasady publikowania danych. Zdefiniujemy i podamy do wiadomości cele oraz wskaźniki ich realizacji dla JST oraz należących do nich instytucji.

b) prezentowanie budżetu gminy w postaci infografik

Budżet gminy to obszerny, skomplikowany dokument o charakterze księgowym, pisany na podstawie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, adresowany głównie do organów państwa (Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe). Jest mało zrozumiały dla mieszkańców. Wzorem Słupska czy Legnicy przedstawimy go w postaci prostych grafik, pokazujących wydatki i wpływy na przestrzeni lat oraz umożliwiających każdemu mieszkańcowi zorientowanie się w działaniu swojej gminy.

c) upublicznianie umów i faktur

Bolączkę aktualnej sytuacji stanowi fakt zawierania przez samorządy wielu zobowiązań, o których nie informują mieszkańców. Obywatele mają prawo wiedzieć, na co przeznaczane są ich podatki (zwłaszcza w sytuacji wprowadzenia lokalnego PIT). Dlatego będziemy publikować na stronach internetowych JST rejestry wszystkich umów cywilno-prawnych i faktur (wystawionych na kwotę wyższą niż 3 tys. zł).

  1. Standaryzacja Biuletynów Informacji Publicznej

Brakuje spójności i aktualizacji BIP-ów, a są one głównymi źródłami informacji o sytuacji samorządu. Każda JST (oraz jej jednostki organizacyjne) prowadzi je na swój sposób, co uniemożliwia porównywanie gmin (benchmarking). Aby BIP-y mogły stać się rzetelnym źródłem informacji, zawrzemy w nich dane o strukturze organizacyjnej gminy, jej mieniu (posiadany majątek), kadrach (wykaz stanowisk w urzędzie i jednostkach podległych gminie, w tym spółkach komunalnych) i działaniach każdej JST (uchwały rady, wykonanie budżetu), podane w ujednoliconej formie.

  1. Strategia partycypacyjna

Mimo nominalnego istnienia wielu form współzarządzania samorządem przez mieszkańców, obywatele nie mają de facto dużego wpływu na życie własnej wspólnoty. Dokumenty strategiczne często tworzone są „zza biurka”, pod potrzeby funduszy unijnych lub kupowane od wyspecjalizowanych firm. A przecież najwięcej do powiedzenia o oczekiwanych kierunkach rozwoju ma lokalna społeczność – wzorem Lublina stworzymy więc strategie wspólnie z mieszkańcami, w toku rzetelnych, angażujących maksymalnie szerokie grono interesariuszy konsultacji. Strategia stanie się rzadko zmienianym kanonem działań danego samorządu, określającym jego przyszłość, do którego dostosowują się pozostałe dokumenty JST.

  1. Wzmocnienie form deliberatywnych

Rosnąca liczba nowinek technologicznych w zarządzaniu miastami (systemy zintegrowanego sterowania ruchem czy inteligentnego oświetlenia) nie idzie w parze z poprawą wiedzy o potrzebach mieszkańców, a wprowadzane rozwiązania nie są z nimi uzgadniane. Z tego powodu położymy większy nacisk na partycypację, w tym jej formy deliberatywne: panele obywatelskie (vide Gdańsk) czy warsztaty charette (zajęcia z ekspertami, mieszkańcami i władzami lokalnymi, mające na celu stworzenie rozwiązania konkretnego problemu). Bardziej angażują one mieszkańców niż np. konsultacje społeczne i przyczyniają się do wypracowywania trwałych rozwiązań, akceptowanych przez dużą grupę społeczności lokalnej oraz przedstawicieli urzędu.

  1. Referendum lokalne przy ważnych ekonomicznie decyzjach

Realizowanie dużych inwestycji lokalnych często nie jest poprzedzone ani analizą potrzeb, ani oczekiwań mieszkańców. W związku z czym nie mają oni możliwości wypowiedzenia się o zasadności danego przedsięwzięcia, jak również ponoszonych kosztach. W przypadku inwestycji przekraczającej 20 proc. budżetu gminy będziemy zasięgać opinii obywateli, przedstawiając im uprzednio założenia przedsięwzięcia i jego skutki, także finansowe. Ostatnim etapem procesu będzie referendum, realizowane za pośrednictwem internetu.

  1. Administracja dla obywateli

Aby zwiększyć efektywność działania urzędów, przeszkolimy pracowników administracji z zasad lean management, zmniejszymy liczbę procedur, będziemy zmieniać myślenie o poszczególnych zadaniach na nastawione na korzyści dla obywatela. Zmienimy organizację pracy urzędów, m.in. realizując ideę tzw. jednego okienka (załatwianie w jednym miejscu najbardziej typowych spraw) i poszerzając katalog e-administracji.

  1. Uniemożliwienie wydawania własnej prasy przez samorząd

W założeniu media lokalne miały pełnić funkcję organu obywatelskiego, kontrolującego władze lokalne. Tymczasem, ponieważ najczęściej ich wydawcą jest sama gmina, stały się narzędziem propagandy ratusza. Przyjmiemy więc zakaz wydawania własnej prasy lokalnej przez organy JST oraz powołamy fundusz wspierający media lokalne, powstające oddolnie, będące inicjatywą mieszkańców.