DOŁĄCZ


DOŁĄCZ:DO MŁODZIEŻÓWKI


KLIKNIJDOŁĄCZ DO NOWOCZESNEJ

Zgodnie z obowiązującym statutem, członkostwo zwyczajne nabywa się na własny wniosek, który zawiera pisemną (albo wyrażoną w wersji elektronicznej) rekomendację trzech członków Nowoczesnej. O przyjęciu osoby w poczet członków partii decyduje uchwałą Zarząd Regionu na wniosek zarządu koła zwykłą większością głosów w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Istnieje także możliwość zapisania się do partii w ramach członkostwa wspierającego. Członkowie wspierający otrzymują Newslettery partii, mogą brać udział w jej aktywnościach, ale nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego w strukturach partii. Członkowie wspierający nie płacą składek, nie należą do kół partii, funkcjonują w ramach Krajowej Bazy Członków Wspierających.

Członkiem Nowoczesnej może zostać osoba, która:
● posiada obywatelstwo polskie
● ukończyła 18 lat
● korzysta z pełni praw publicznych
● nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
● nie jest członkiem innej partii politycznej
● ma nieposzlakowaną opinię
● złoży deklarację członkowską.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy zeskanować i przesłać na adres [email protected], a oryginał przesłać do Biura Krajowego Nowoczesnej, ul. Nowogrodzka 12 lok. 4, 00-511 Warszawa.

POBIERZ DEKLARACJĘNOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE