Paulina Hennig-Kloska: rząd mógł naruszyć dyscyplinę finansów publicznych!

Paulina Hennig-Kloska: rząd mógł naruszyć dyscyplinę finansów publicznych!

Wypłacenie „13. emerytury” z pominięciem uwzględnienia tych pieniędzy w budżecie Państwa mogło naruszyć dyscyplinę finansów publicznych – informuje w piśmie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Paulina Hennig-Kloska.

W świetle brzmienia ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, naruszeniem jest dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia go określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków.

Na takie przewinienie wskazuje złożenie przez PiS projektu zmiany ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych! Tworzy to konstrukcję prawną zezwalającą na refundację jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów z Funduszu Solidarnościowego w sposób omijający deficyt budżetowy i stabilizującą regułą wydatkową.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż wyżej wspomniany projekt nowelizacji ustawy zakładał, w swoim pierwotnym brzmieniu, rozszerzenie celów Funduszu Solidarnościowego o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów z mocą wsteczną od dnia 1 maja 2019 r! Rząd po raz kolejny sięga do cudzej kieszeni!