Projekt Ustawy o zrównoważonym budżecie.

W Polsce od lat wydatki publiczne znacząco przekraczają dochody, co niesie ze sobą dwie główne negatywne konsekwencje:
  • ujemne oszczędności publiczne -> pomniejszanie ogólnych oszczędności  krajowych. Niższe oszczędności to mniejsze możliwości finansowania inwestycji krajowych, więc także niższe tempo rozwoju gospodarczego = wolniej się bogacimy
  • systematyczny wzrost długu publicznego -> wysoki dług publiczny zwiększa z kolei ryzyko niestabilności rozwoju gospodarczego, czyli od czasu do czasu ryzyko recesji i dużego bezrobocia = jesteśmy wystawieni na wstrząsy
Kompleksowa reforma finansów publicznych nie znalazła się na agendzie rządzących partii przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Co więcej w debacie publicznej w Polsce dominują propozycje, które niosą ze sobą  ryzyko  dalszego zwiększania deficytu. Gdyby PiS wprowadził wszystkie swoje zapowiedzi z kampanii, wydatki państwa wzrosłyby o około 50 mld zł rocznie.
Dbając o długofalowy rozwój gospodarczy Polski proponujemy wprowadzenie hamulca długu.
Oznacza to:
  • Nowy mechanizm dyscyplinujący finanse publiczne w postaci  następującej reguły: saldo strukturalne sektora finansów publicznych  (tj. saldo skorygowane o cykl koniunkturalny oraz operacje o charakterze jednorazowym, wg definicji stosowanej przez Komisję Europejską) ma wynosić co najmniej 0% PKB -> innymi słowy ma być zerowy deficyt sektora finansów publicznych/ brak deficytu/ państwo ma wydawać maksymalnie tyle ile ma dochodów
  • Jeśli w danym roku wystąpi  deficyt strukturalny sektora finansów publicznych, to będzie zmniejszany w roku kolejnym  o co najmniej 0,5% PKB.
  • Mechanizm ten będzie zawierał klauzulę awaryjną – na wypadek znacznego kryzysu bądź innych nieprzewidzianych okoliczności społeczno-gospodarczych (pojawienie się dodatkowych środków unijnych uzależnionych od wkładu własnego, znaczące klęski żywiołowe) sejm może przegłosować tymczasowe zawieszenie mechanizmu i dodatkowe wydatki, ale z obowiązkiem jednoczesnego przyjęcia planu powrotu na ścieżkę dochodzenia do zerowego deficytu.
Takie rozwiązanie wprowadziły m. in. Niemcy, Wielka Brytania, Szwajcaria i większość krajów strefy euro. Znalazło się również w Pakcie Fiskalnym przyjętym na poziomie UE. W niemal wszystkich krajach, gdzie obowiązuje, mechanizm został wpisany do Konstytucji. My składamy jako ustawę, ale będziemy szukać dla tego rozwiązania większości konstytucyjnej w tym lub w kolejnym parlamencie.

 

Projekt ustawy. Pobierz w formacie .pdf:

  Projekt ustawy o finansach publicznych (1023 pobrania)