Nowoczesna rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie nowelizacji prawa o elektrowniach wiatrowych.

09/05/2017

Monika Rosa: Przez przepisy uchwalone przez PiS traci państwo i indywidualni odbiorcy.

Nowoczesna kieruje do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. – To nasz ekspercki projekt, który ma na celu naprawienie wszystkich tych przepisów, które w obliczu obecnie obowiązującej ustawy wywołały szereg negatywnych skutków dla przedsiębiorstw branży energetyki wiatrowej, właścicieli nieruchomości, instytucji finansujących oraz jednostek samorządu terytorialnego. – mówi posłanka Nowoczesnej Monika Rosa.

Obecnie obowiązująca ustawa, zaproponowana i przegłosowana przez Prawo i Sprawiedliwość, w praktyce zablokowała możliwość rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. – To zła regulacja, która oddala nas od osiągnięcia 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku, do czego zobowiązała nas dyrektywa Parlamentu Europejskiego. Niebagatelny jest też fakt, że energetyka wiatrowa w polskich warunkach jest jednym z najtańszych, bez emisyjnym źródłem energii odnawialnej i w niedalekiej przyszłości mogłaby rozwijać się w warunkach rynkowych, bez wsparcia ze strony państwa. – przekonuje posłanka Rosa. Tymczasem przez złe prawo tracimy szansę nie tylko na szybki rozwój lądowej energetyki wiatrowej, ale też kilka tysięcy miejsc pracy, które branża wygenerowała. Tracimy też pieniądze. Jako kraj skazujemy się na większy udział dużo droższych technologii, a  konsumentów energii elektrycznej na wyższe rachunki. Należy pamiętać także o tym, że w przypadku nieosiągnięcia wyznaczonego nam minimalnego udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii brutto, staniemy przed wyborem dokonania transferu statystycznego energii z OZE od państw członkowskich posiadających nadwyżkę „zielonej energii”. – Koszty takiej operacji mogą sięgnąć nawet 8 mld zł. – wylicza Monika Rosa.

Ustawa, która weszła w życie 16 lipca 2016 roku, kilkakrotnie zwiększyła obciążenia podatkowe dla turbin wiatrowych, co w istotny sposób przyczyniło się do pogorszenia kondycji przedsiębiorców inwestujących w ten rodzaj instalacji OZE. – Ta fiskalna sankcja uderza wyłącznie w branżę energetyki wiatrowej, gdyż podobne regulacje nie obowiązują dla żadnej innej technologii OZE, ani dla elektrowni konwencjonalnych. Wprowadzenie takich regulacji to swego rodzaju zmiana „reguł gry w trakcie gry” co podważa zaufanie przedsiębiorców, inwestorów do naszego państwa. – podkreśla Monika Rosa.

Posłanka Nowoczesnej wskazuje także, że obecne przepisy – w tym tzw. regulacja „10H” zawarta w ustawie – nie chronią właściwie terenów mieszkalnych przed hałasem, gdyż nie ma prostego związku między wysokością elektrowni wiatrowej, a jej oddziaływaniem. – Konsekwencją tej regulacji jest również to, że w perspektywie 2 lat znaczna ilość terenów zostanie trwale wyłączona z możliwości zabudowy mieszkalnej pomimo faktu, że na terenach tych nie będzie nadmiernego oddziaływania hałasem. Są przypadki, w których części lub nawet całe miejscowości mogą zostać pozbawione możliwości budowy nowych domów. – ostrzega Monika Rosa.

Proponowana przez Nowoczesna nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych rozwiązuje wymienione problemy, gdyż zamiast tzw. regulacji „10H” wprowadza czytelne i zrozumiałe dla każdego reguły odległościowe uzależnione od mocy akustycznej elektrowni wiatrowych. Jednocześnie nowelizacja poszerza krąg rodzajów zabudowy, które winny być chronione przed hałasem o tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, tereny domów opieki społecznej, tereny szpitali i strefy ochronne uzdrowisk czym usuwa istotną wadę obecnej ustawy. W zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych nowelizacja przywraca stan prawny sprzed wejścia w życie ustawy. Dla małych przedsięwzięć energetyki wiatrowej na obszarach, gdzie nie obowiązują miejscowe plany przestrzenne nowelizacja przewiduje możliwość lokalizowania w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, co ma istotne znaczenie dla rozwoju klastrów, spółdzielni energetycznych i wzrostu wykorzystania energii odnawialnej przez lokalne przedsiębiorstwa oraz lokalny transport w tym pojazdy o napędzie elektrycznym.NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE