Nowoczesna złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności Ustawy o TK z Konstytucją

02/08/2016
Nowoczesna złożyła dziś wniosek o kontrolę konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym uzasadniając go zarówno argumentami proceduralnymi, związanymi z przebiegiem procesu legislacyjnego, jak i wadami konstytucyjnymi wielu przepisów.

Jak mówiła na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie wicemarszałek Barbara Dolniak:

– Mimo, że występowaliśmy do pana prezydenta z apelem o prewencyjną kontrolę ustawy z 22 lipca dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, to prezydent tych apeli nie posłuchał i podpisał ustawę o TK. Ta ustawa ponownie zawiera przepisy, które z Konstytucją są sprzeczne. Prezydent wpisuje się w politykę PiS, którą to ugrupowanie kreuje wokół TK – nie tylko obniżenia autorytetu, ale przede wszystkim sparaliżowania jego pracy. Wszystkie kolejne orzeczenia ogłaszane przez TK nie są publikowane. O to chodziło PiS. To jest sposób na sparaliżowanie Trybunału.

Jak zaznaczyła posłanka Nowoczesnej: – Ustawa ta zawiera przepisy niekonstytucyjne, jak ten, który mówi, że wyrok z 9 marca nie będzie publikowany, czy zapis, że sędziowie wybrani większością PiS w liczbie 3 – czyli ponad 15 – mają być dopuszczeni do orzekania. To sprawia, że Nowoczesna będzie składać wniosek do TK o zbadanie zgodności tej ustawy z Konstytucją. Ta ustawa nie tylko zawiera niekonstytucyjne rozwiązania, ale też szereg drobiazgów, które mogą sparaliżować prace TK.

Nowoczesna we wniosku przedstawia uzasadnienie niezgodności z Konstytucją przepisów 14 artykułów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, w tym:

1)    Art. 6 ust. 7, zgodnie z którym „Sędzia po złożeniu ślubowania stawia się w Trybunale w celu podjęcia obowiązków, a prezes Trybunału przydziela mu sprawy i stwarza warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego.”.

Z przepisu może wynikać, że to złożenie ślubowania wobec Prezydenta RP, a nie wybór przez Sejm RP decyduje o rozpoczęciu realizacji obowiązków sędziego TK.

2)    Art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. g): „Trybunał Konstytucyjny orzeka w pełnym składzie w sprawach, w których trzech sędziów Trybunału, w terminie 14 dni od otrzymania przez nich odpisów skarg konstytucyjnych, a także odpisów wniosków i pytań prawnych, o których mowa w art. 38 ust. 1, złoży stosowny wniosek w tej sprawie.”

Kwestionowany przepis stwarza podstawy prawne do tego, aby trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym także sędziowie, którzy nie zostali wyznaczeni do składu orzekającego w danej sprawie, mogło ingerować w tryb jej rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny, wnosząc o jej rozpoznanie w innym składzie. Przepis narusza zasadę niezawisłości sędziów TK.

3)    Art. 38 ust. 3 – według niego terminy rozpraw, na których rozpoznawane są wnioski, wyznaczane są „według kolejności wpływu spraw do Trybunału”.

Podporządkowanie działalności TK zasadzie rozpoznawania skarg i wniosków według kolejności ich wpływu narusza zasadę efektywności działania instytucji publicznych. Artykuł uniemożliwiając Trybunałowi Konstytucyjnemu rzetelne i sprawne działanie oraz ingerując w jego niezależność i odrębność od pozostałych władz, narusza zasady państwa prawnego.

4)     Art. 89: „W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy ogłasza się rozstrzygnięcia Trybunału wydane przed dniem 20 lipca 2016 r. z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, z wyjątkiem rozstrzygnięć dotyczących aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą.”.

Przepis ten jest sprzeczny zarówno z zasadą państwa prawnego, zasadą legalizmu, jak i zasadą podziału władzy. Jego prawdziwy cel jest tu czytelny – ma on stworzyć podstawy dla sankcjonowania odmowy publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie oceny konstytucyjności nowelizacji ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

5)    Art. 92: „sędziów Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej, a do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie podjęli obowiązków sędziego, z dniem jej wejścia w życie prezes Trybunału włącza do składów orzekających i przydziela im sprawy”.

Z wyroków TK z dnia 3 grudnia 2015 r. oraz z dnia 9 grudnia 2015 r. jednoznacznie wynika, że trzech sędziów wybranych przez Sejm VII kadencji zostało powołanych prawidłowo, zaś wybór trzech kolejnych – powołanych na te miejsca przez Sejm VIII kadencji jest niezgodny z Konstytucją RP. Nałożenie przez ustawodawcę na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego obowiązku włączenia ich do składów orzekających i przydzielenia im spraw oznacza zatem zobowiązanie do działania z naruszeniem prawa.

Transmisję z konferencji wicemarszałek Barbary Dolniak można obejrzeć pod linkiem >> Periscope.tv

[pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2016/08/Wniosek_Nowoczesnej_do_TK_ws_ustawy_o_TK_02_08_2016.pdf”]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE