Nowoczesna złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności Ustawy o TK z Konstytucją

Nowoczesna złożyła dziś wniosek o kontrolę konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym uzasadniając go zarówno argumentami proceduralnymi, związanymi z przebiegiem procesu legislacyjnego, jak i wadami konstytucyjnymi wielu przepisów.

Jak mówiła na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie wicemarszałek Barbara Dolniak:

– Mimo, że występowaliśmy do pana prezydenta z apelem o prewencyjną kontrolę ustawy z 22 lipca dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, to prezydent tych apeli nie posłuchał i podpisał ustawę o TK. Ta ustawa ponownie zawiera przepisy, które z Konstytucją są sprzeczne. Prezydent wpisuje się w politykę PiS, którą to ugrupowanie kreuje wokół TK – nie tylko obniżenia autorytetu, ale przede wszystkim sparaliżowania jego pracy. Wszystkie kolejne orzeczenia ogłaszane przez TK nie są publikowane. O to chodziło PiS. To jest sposób na sparaliżowanie Trybunału.

Jak zaznaczyła posłanka Nowoczesnej: – Ustawa ta zawiera przepisy niekonstytucyjne, jak ten, który mówi, że wyrok z 9 marca nie będzie publikowany, czy zapis, że sędziowie wybrani większością PiS w liczbie 3 – czyli ponad 15 – mają być dopuszczeni do orzekania. To sprawia, że Nowoczesna będzie składać wniosek do TK o zbadanie zgodności tej ustawy z Konstytucją. Ta ustawa nie tylko zawiera niekonstytucyjne rozwiązania, ale też szereg drobiazgów, które mogą sparaliżować prace TK.

Nowoczesna we wniosku przedstawia uzasadnienie niezgodności z Konstytucją przepisów 14 artykułów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, w tym:

1)    Art. 6 ust. 7, zgodnie z którym „Sędzia po złożeniu ślubowania stawia się w Trybunale w celu podjęcia obowiązków, a prezes Trybunału przydziela mu sprawy i stwarza warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego.”.

Z przepisu może wynikać, że to złożenie ślubowania wobec Prezydenta RP, a nie wybór przez Sejm RP decyduje o rozpoczęciu realizacji obowiązków sędziego TK.

2)    Art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. g): „Trybunał Konstytucyjny orzeka w pełnym składzie w sprawach, w których trzech sędziów Trybunału, w terminie 14 dni od otrzymania przez nich odpisów skarg konstytucyjnych, a także odpisów wniosków i pytań prawnych, o których mowa w art. 38 ust. 1, złoży stosowny wniosek w tej sprawie.”

Kwestionowany przepis stwarza podstawy prawne do tego, aby trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym także sędziowie, którzy nie zostali wyznaczeni do składu orzekającego w danej sprawie, mogło ingerować w tryb jej rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny, wnosząc o jej rozpoznanie w innym składzie. Przepis narusza zasadę niezawisłości sędziów TK.

3)    Art. 38 ust. 3 – według niego terminy rozpraw, na których rozpoznawane są wnioski, wyznaczane są „według kolejności wpływu spraw do Trybunału”.

Podporządkowanie działalności TK zasadzie rozpoznawania skarg i wniosków według kolejności ich wpływu narusza zasadę efektywności działania instytucji publicznych. Artykuł uniemożliwiając Trybunałowi Konstytucyjnemu rzetelne i sprawne działanie oraz ingerując w jego niezależność i odrębność od pozostałych władz, narusza zasady państwa prawnego.

4)     Art. 89: „W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy ogłasza się rozstrzygnięcia Trybunału wydane przed dniem 20 lipca 2016 r. z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, z wyjątkiem rozstrzygnięć dotyczących aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą.”.

Przepis ten jest sprzeczny zarówno z zasadą państwa prawnego, zasadą legalizmu, jak i zasadą podziału władzy. Jego prawdziwy cel jest tu czytelny – ma on stworzyć podstawy dla sankcjonowania odmowy publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie oceny konstytucyjności nowelizacji ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

5)    Art. 92: „sędziów Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej, a do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie podjęli obowiązków sędziego, z dniem jej wejścia w życie prezes Trybunału włącza do składów orzekających i przydziela im sprawy”.

Z wyroków TK z dnia 3 grudnia 2015 r. oraz z dnia 9 grudnia 2015 r. jednoznacznie wynika, że trzech sędziów wybranych przez Sejm VII kadencji zostało powołanych prawidłowo, zaś wybór trzech kolejnych – powołanych na te miejsca przez Sejm VIII kadencji jest niezgodny z Konstytucją RP. Nałożenie przez ustawodawcę na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego obowiązku włączenia ich do składów orzekających i przydzielenia im spraw oznacza zatem zobowiązanie do działania z naruszeniem prawa.

Transmisję z konferencji wicemarszałek Barbary Dolniak można obejrzeć pod linkiem >> Periscope.tv [pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2016/08/Wniosek_Nowoczesnej_do_TK_ws_ustawy_o_TK_02_08_2016.pdf”]