Nowoczesna wnioskuje o zbadanie konstytucyjności ustawy o ziemi rolnej oraz ustawy o TK

02/08/2016

Nowoczesna złożyła wniosek o kontrolę konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie wicemarszałek Barbara Dolniak mówiła:

– We wniosku złożyliśmy zarzuty, które wskazujemy wobec treści nowej ustawy uchwalonej 22 lipca. Część z tych przepisów obejmuje rozstrzygnięcia, które były już zawarte w poprzedniej ustawie, a dotyczą m.in. odmowy publikacji wyroku z 9 marca. Wyszczególniliśmy również wiele innych zarzutów dotyczących przepisów, które doprowadzą do paraliżu TK. PiS w ustawie z 22 lipca przewidziało jedynie 14-dniowe vacatio legis, dlatego wnieśliśmy o to, by Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek na posiedzeniu niejawnym, aby zdążył w terminie 14 dni. Jeżeli TK uzna, że potrzebna jest rozprawa, Nowoczesna zawnioskowała również o rozpoznanie wniosku na rozprawie.

Nowoczesna we wniosku przedstawia uzasadnienie niezgodności z Konstytucją przepisów 14 artykułów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami zawartymi we wniosku Nowoczesnej >> nowoczesna.org

Drugi wniosek złożony przez Nowoczesną dotyczy ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Na konferencji posłanka Paulina Hennig-Kloska mówiła:

– Ustawa o handlu ziemią rolną budzi poważne wątpliwości konstytucyjne. Godzi ona we własność, równość i swobodę działalności gospodarczej w Polsce. Składamy ten wniosek do TK, dlatego że podstawowe prawa obywateli w tej ustawie zostały poważnie naruszone.

– Wątpliwości związanych z konstytucyjnością ustawy jest bardzo wiele – wszystkie zostały wymienione w naszym wniosku. Trybunał Konstytucyjny powinien jak najszybciej zbadać tę ustawę, ponieważ dotknie ona przede wszystkim osoby prywatne, które będą mieć problemy z dysponowaniem własną prywatną nieruchomością – dodała Paulina Hennig-Kloska.

Wątpliwości konstytucyjne w tzw.  ustawie o ziemi rolnej:

– Od 1 maja nabywcą ziemi rolnej w Polsce może być tylko rolnik indywidualny. Konstytucja mówi, że podstawą ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne, ale mówi też, że ta zasada nie może naruszać art. 21 i 22 Konstytucji – czyli praw własności i wolności gospodarczej, łamiąc zasadę proporcjonalności (środki – cel).

– Rolnik nie może dysponować nabytą własnością i bez zgody sądu nie może jej sprzedać – przez 10 lat od nabycia na wolnym rynku, a przez 15 od ANR. Musi nią osobiście gospodarować, nie może np. poddzierżawić. Na ziemi nabytej z zasobu, bez zgody agencji, nie wolno mu też ustanowić hipoteki.

– Przewidziany ustawą wykup przez ANR udziałów i akcji spółek prawa handlowego, które posiadają w swoim majątku ziemię rolną może odbywać się z pominięciem interesów właścicieli tych udziałów i akcji. Do wyceny pakietu akcji/udziałów brana jest pod uwagę wartość nieruchomości rolnej, a nie wartości majątku spółki. Wątpliwości budzą też przepisy regulujące przejęcie przez Agencje praw właścicieli/współwłaścicieli spółek osobowych.

– Zgodnie z Konstytucją zasady obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa powinna regulować ustawa. Ustawa o ziemi rolnej ceduje te prawa na ministra właściwego ds. rolnictwa i rozwoju wsi, który podejmuje decyzje na zasadzie uznaniowości i przy braku jakichkolwiek instrumentów kontroli. Mamy wątpliwości czy przy takiej regulacji realizowane będą cele ustawy oraz czy nie będzie ona zachęcać do podejmowania działań o charakterze korupcyjnym.

– Ograniczenie prawa do zasiedzenia łamie zapewnioną Polakom w Konstytucji zasadę ochrony praw w toku, ochronę praw nabytych. Za 3 lata prawo do zasiedzenia ziemi rolnej będzie ograniczone tylko do rolnika indywidualnego posiadającego gospodarstwo do 300 ha.

Na przykładzie tylko tej jednej ustawy rolnej widać, jak ważna jest rola Trybunału Konstytucyjnego. A takich ustaw jest dużo więcej, dlatego Nowoczesna sprzeciwia się działaniom, które zmierzają do blokowania działań TK.

Transmisję z konferencji wicemarszałek Barbary Dolniak oraz posłanki Pauliny Hennig-Kloski można obejrzeć pod linkiem >> sejm.gov.pl

Czytaj więcej: Nowoczesna złożyła w TK wniosek o zbadanie nowelizacji ustawy o ustroju rolnym >> Gazetaprawna.pl

[pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2016/08/Wniosek_TK_Ustawa_rolna_Nowoczesna_22_07_2016.pdf”]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE