Oświadczenie Zarządu Nowoczesnej ws. uchwały PKW

Zarząd Partii Nowoczesna Ryszarda Petru oświadcza, iż szanuje decyzję Państwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie odrzucenia sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego, jednakże nie może zgodzić się ze stanowiskiem Komisji z uwagi na brak podstaw do odrzucenia złożonego sprawozdania finansowego.

W trakcie procesu weryfikacji sprawozdania finansowego przez Państwową Komisję Wyborczą składane były z ramienia Partii stosowne wyjaśnienia i opinie prawne.

Państwowa Komisja Wyborcza pomimo stanowiska prezentowanego przez Partię oraz jej prawników wydała niekorzystne orzeczenie odrzucające sprawozdanie finansowe jej Komitetu Wyborczego.

W tej sytuacji Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego zamierza złożyć skargę na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Zdaniem Nowoczesnej postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej godzi w jedną z fundamentalnych zasad porządku prawnego – w zasadę proporcjonalności, bowiem sankcja odrzucenia sprawozdania finansowego jest niewspółmiernie wysoka do uchybienia, które miało miejsce.

Zgodnie z utrwaloną, jednolitą linią orzeczniczą, a także stanowiskiem Sądu Najwyższego, powinien znaleźć zastosowanie „test proporcjonalności”, bowiem kara odrzucenia sprawozdania finansowego oraz pozostałe sankcje przewidziane przez przepisy prawa, nie odpowiadają charakterowi uchybienia.

Nowoczesna w trakcie całej kampanii wyborczej kierowała się, zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy, zasadami przejrzystości i transparentności. Pozyskiwała i wydatkowała środki finansowe w sposób jawny i zgodny z prawem.

Naruszenie, którego dopuściła się Partia stanowi w istocie jedynie omyłkę i winno zostać zakwalifikowane jako uchybienie.

 

Adam Szłapka
Sekretarz Generalny
Nowoczesna Ryszarda Petru

  Oswiadczenie_SG_Nowoczesna_PKW_18_07_2016_pdf.pdf (316 pobrań)