Ustawa Nowoczesnej o likwidacji przywilejów związków zawodowych w Sejmie.

Nasza ustawa o likwidacji przywilejów central związków zawodowych dzisiaj w Sejmie.
Ruszyliśmy trudny temat i mamy przeciw sobie silne lobby polityczno-związkowe.

Nawet jeśli Prawo i Sprawiedliwość odrzuci naszą ustawę, pokazujemy Wam, że Nowoczesna nie boi się koniecznych zmian i spełnia wyborcze obietnice.

Związki zawodowe są potrzebne ale rozbudowane przywileje central związkowych wypaczają sens ich istnienia.

Co proponujemy?

1. Pracodawca nie będzie musiał ponosić kosztów wynagrodzeń funkcyjnych pracowników związkowych. Związek sam będzie opłacał pensje swoich reprezentantów.

2. Pracodawca będzie miał obowiązek udostępnienia pomieszczenia, o ile takie posiada, jedynie na spotkania w celu omówienia spraw dotyczących ogółu członków organizacji związkowej lub ogółu pracowników. Do tej pory pracodawca musiał udostępniać bezpłatnie pomieszczenie związkowcom na stałe, nawet jeśli nie miał ku temu warunków.

3. Pobieranie składek związkowych przez pracodawcę następować będzie jedynie w przypadku, gdy pracodawca i związek zawrą w tej sprawie odrębne porozumienie. Dotąd na pracodawcę nałożony był obowiązek pobierania składek.

4. Statut związkowy będzie musiał obligatoryjnie zawierać uregulowania zasad gospodarki finansowej związku.

5. Obowiązywać będzie zasada jawności gospodarki finansowej związku, przejawiająca się w szczególności przez obowiązek upubliczniania sprawozdań finansowych wszystkich związków zawodowych.