Absurdy dla Biznesu w 2018 roku

17/12/2018

Według danych dostępnych w Rejestrze REGON na koniec III kwartału 2018 roku, w Polsce mamy prawie 4 mln firm, z czego około 3 mln to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Mali i średni przedsiębiorcy narażeni są na trudności w prowadzeniu firm, spowodowane nie tylko problemami związanymi ze zdobyciem środków na działalność, ale też nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi, skomplikowanymi przepisami prawnymi, brakiem dochodu w czasie choroby i okresami ze zbyt małą ilością pieniędzy na życie.

Co najbardziej przeszkadzało przedsiębiorcom w tym roku? Spośród wielu sygnałów docierających do posłów .Nowoczesnej, najczęściej powtarzało się siedemnaście. Wybierzmy wspólnie trzy największe Absurdy dla Biznesu w 2018 roku i postarajmy się zlikwidować bariery w prowadzeniu działalności.

Głosować można do dnia 31.01.2019 r. za pośrednictwem ankiety:

  Proszę wybrać jedną odpowiedź (największy absurd)
  (1)Brak możliwości uzyskania informacji od organu administracji, jak należy interpretować dany przepis prawa(2)Opłaty za wpis do KRS i za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym(3)Opłata skarbowa od poświadczenia za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa(4) Limitowanie kosztów samochodu firmowego(5) Pracownicze Plany Kapitałowe - wzrost składki emerytalnej(6)Wynagrodzenie chorobowe płatne przez pracodawcę(7) Wysokość składek na ZUS uzależniona od przychodu, a nie dochodu(8) Wysokość kwoty wolnej od podatku niższa od „minimum socjalnego”(9) System elektronicznych opłat drogowych viaToll, czyli przetarg bez przetargu(10) Opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej w miastach(11) Ograniczenia w zakupie gruntów rolnych w miastach(12) 95% powierzchni kraju bez możliwości budowy elektrowni wiatrowych(13) Przewlekłość procedur związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę(14) Split payment(15) Danina Solidarnościowa(16) Utrzymanie podwyższonych stawek VAT(17) Nadmiar uprawnień kontrolnych państwa w stosunku do przedsiębiorcy

  Numer Absurdu Tytuł Absurdu Opis Absurdu
  Absurd nr 1 Brak możliwości uzyskania informacji od organu administracji, jak należy interpretować dany przepis prawa Przedsiębiorcy mogą otrzymać interpretacje przepisów prawa jedynie w zakresie uiszczania daniny publicznej, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i podatków. Nie można uzyskać interpretacji co do stosowania innych przepisów określających obowiązki przedsiębiorców, których błędne zastosowanie może doprowadzić do nałożenia kar na przedsiębiorcę.
  Absurd nr 2 Opłaty za wpis do KRS i za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Rejestracja przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) każdorazowo wiąże się z opłatami za wpisy w KRS (od 150 zł do 500 zł) i opłatami za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł).

  Przedsiębiorcy zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie ponoszą opłat za wpisy do CEIDG.

  Absurd nr 3 Opłata skarbowa od poświadczenia za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa W sprawach administracyjnych za składane do akt sprawy odpisy pełnomocnictwa, wymagające potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez urzędnika, pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 5 zł za każdą stronę dokumentu.
  Absurd nr 4 Limitowanie kosztów samochodu firmowego Od 2019 roku przedsiębiorca:

  –  musi udowadniać, że służbowy samochód użytkowany jest przez niego wyłącznie na cele działalności gospodarczej, a jeżeli nie udowodni to może rozliczyć tylko 75% poniesionych kosztów eksploatacji,

  –  jeżeli użytkuje samochód prywatny w działalności może odliczyć jedynie 20% poniesionych kosztów eksploatacji.

  Absurd nr 5 Pracownicze Plany Kapitałowe – wzrost składki emerytalnej Rząd wprowadził dodatkowe obciążenie wynagrodzenia pracowniczego składką na PPK, podnoszącą wysokość składek emerytalnych o 18-41%.
  Absurd nr 6 Wynagrodzenie chorobowe płatne przez pracodawcę Pomimo objęcia wynagrodzeń pracowniczych obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym ZUS, wynagrodzenie za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku pokrywać musi pracodawca. Średni okres przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim to 12 dni w roku.
  Absurd nr 7 Wysokość składek na ZUS uzależniona od przychodu, a nie dochodu Według nowych przepisów limit (63 tys. zł rocznie) uprawniający do płacenia ZUS przez małych przedsiębiorców odnosi się nie do ich realnej sytuacji finansowej (dochodu) a do generowanego obrotu.
  Absurd nr 8 Wysokość kwoty wolnej od podatku niższa od „minimum socjalnego” Kwota wolna od podatku obowiązująca większość podatników wynosi poniżej 260 zł miesięcznie. To zaledwie połowa kwoty „minimum egzystencji” niezbędnej do podtrzymania funkcji życiowych człowieka i jego sprawności psychofizycznej.
  Absurd 9 System elektronicznych opłat drogowych viaToll, czyli przetarg bez przetargu Próba zmiany operatora systemu viaToll – austriackiej firmy telekomunikacyjnej Kapsch kończy się:

  –  pospiesznym przekazaniem przez ministra infrastruktury nadzoru nad viaToll z GDDKiA do GITD

  –  ogłoszeniem przetargu publicznego na wybór operatora,

  –  Podpisaniem umowy z wolnej ręki na utrzymanie infrastruktury z firmą BIT S.A. do czasu podpisania nowej umowy.

  –  Otrzymaniem jedynej oferty od konsorcjum Kapsch i BIT S.A.

  Absurd 10 Opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej w miastach

   

  Ustawodawca dokonał ustawowego odrolnienia gruntów rolnych w granicach administracyjnych miast zachowując zarazem absurdalną konieczność uzyskania przez inwestorów przed uzyskaniem pozwolenia na budowę decyzji o wyłączeniu wielu klas gruntów ornych z produkcji rolnej i konieczność ponoszenia stosownych opłat.
  Absurd 11 Ograniczenia w zakupie gruntów rolnych w miastach Ustawodawca nie umożliwia swobodnego obrotu nieruchomościami rolnymi położonymi w granicach administracyjnych miast, pomimo, że nieruchomości te nie nadają się do rolniczego wykorzystywania, a sąsiedztwo zurbanizowanych obszarów miejskich uniemożliwia prowadzenie gospodarstw rolnych. Ograniczenie dotyczy nieruchomości powyżej 3 tys. m2 dla których nie ma uchwalonego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Absurd 12 95% powierzchni kraju bez możliwości budowy elektrowni wiatrowych Brak możliwości budowy elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości elektrowni w stanie wzniesionego śmigła od budynków o funkcji mieszkaniowej, form ochrony przyrody oraz leśnych kompleksów promocyjnych wyłącza spod inwestycji w wiatraki ponad 95% powierzchni Polski.
  Absurd 13 Przewlekłość procedur związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę Prawo budowlane i rozporządzenia wykonawcze oraz  zdefiniowane w nich procedury, konieczne uzgodnienia oraz forma i zakres projektu powodują, że cały proces uzyskania pozwolenia na budowę przekracza ustawowe terminy, odstraszając inwestorów i przedsiębiorców.
  Absurd 14 Split payment Split payment zabiera przedsiębiorcom środki na działalność,co jest szczególnie dotkliwe dla małych firm. Uniemożliwia przedsiębiorcom korzystanie z ich pieniędzy, wyłączając z obrotu około 30% środków pieniężnych.
  Absurd 15 Danina Solidarnościowa Nakładanie celowych podatków w imię rzekomej solidarności może doprowadzić co najwyżej do antagonizacji grup społecznych. Daninę solidarnościową zapłacą osoby fizyczne o dochodach powyżej 1 mln zł rocznie. Uderzy ona szczególnie w średnie firmy rodzinne i osoby wykonujące wolne zawody. Danina de facto wprowadza trzecią stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych.
  Absurd 16 Utrzymanie podwyższonych stawek VAT W obliczu globalnego kryzysu finansowego w 2011 roku Sejm RP przegłosował podwyżkę stawek VAT z 22 do 23% i 7 do 8%. Ustawa miała obowiązywać trzy lata. Kryzys finansowy dawno dobiegł końca, a stawki nie wróciły do pierwotnego poziomu.

  Niższe stawki VAT to niższe ceny w sklepach i mniejsze obciążenie przedsiębiorców, a co za tym idzie więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków.

  Absurd 17 Nadmiar uprawnień kontrolnych państwa w stosunku do przedsiębiorcy Zbyt wiele instytucji z uprawnieniami kontrolnymi i ustawowe terminy kontroli od 12 do 48 dni jedną z barier w prowadzeniu biznesu.


  NOWOCZESNA

  Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

  Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

  Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

  Jesteśmy częścią ALDE
  PARTIA ALDEPROGRAM ALDE