Nowy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. ustawy o TK

12/08/2016

Nowoczesna oraz Platforma Obywatelska złożyły wspólny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisu określającego sposób wyboru Prezesa TK (art. 16 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym)[zobacz transmisję Periscope].

Dotychczasowa procedura wyłaniania Prezesa TK sprawiała, że kandydatami byli sędziowie o największym autorytecie i szacunku. Po narzuceniu zmian przez PiS, kandydatem na Prezesa ma zostać osoba oddana ideologii PiS. Sens przepisów narzuconych przez PiS sprowadza się wyłącznie do całkowitego podporządkowania Trybunału polityce Jarosława Kaczyńskiego.

Na pytanie dziennikarzy dotyczące wspólnej inicjatywy Nowoczesnej i PO posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz powiedziała: – W sprawie TK Nowoczesna współpracuje z różnymi partiami. Pierwszy wniosek do TK został złożony razem z posłami PSL, a drugi z posłami Platformy.

11 sierpnia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny uwzględnił większość zarzutów zawartych we wniosku Nowoczesnej (link do wniosku). Uznał że ustawa o TK autorstwa PiS jest sprzeczna z Konstytucją.

Niekonstytucyjne przepisy ustawy o TK z 22 lipca 2016
(zarzuty wskazane we wniosku Nowoczesnej o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją,
potwierdzone przez wyrok TK z 11.08.2016)

1. Art. 26 1 pkt. g – Orzekanie w pełnym składzie w sprawach, w których trzech sędziów TK w
terminie 14 dni od otrzymania odpisów skarg konstytucyjnych złoży wniosek o pełny skład orzekający.
2. Art. 38 ust. 3 – rozpatrywanie spraw wg kolejności wpływu do TK.
3. Art. 38 ust. 4-5 – wyłączenie konkretnych spraw z rozpatrywania według kolejności wpływu do TK (w kolejnych ustępach wymieniono konkretne przypadki).
4. Art. 38 ust. 6 – w przypadku łącznego rozpoznawania wniosków, termin rozpatrywania przez TK przypada na termin złożenia pierwszego wniosku.
5. Art. 61 ust. 3 – skrócenie terminu oczekiwania na rozprawę do 7 dni w przypadkach
określonych w ustępie 3. W pozostałych przypadkach, rozprawa nie może odbyć się
wcześniej niż po upływie 30 dni od doręczenie zawiadomienia o jej terminie.
6. Art. 61 ust. 6 – nieobecność prawidłowo zawiadomionego Prokuratora Generalnego lub jego przedstawiciela na rozprawie nie wstrzymuje rozpoznania sprawy, chyba, że z przepisów
ustawy wynika obowiązek jego uczestnictwa w rozprawie.
7. Art. 68 ust. 5-7 – ustępy dotyczące postępowania w przypadku sprzeciwu wobec wyroku
zgłoszonego przez co najmniej czterech sędziów TK.
8. Art. 80 ust. 4 – tryb ogłoszenia wyroków TK.
9. Art. 83 ust. 2 – rozpatrywanie spraw zgłoszonych do TK przed terminem przyjęcia omawianej ustawy o TK.
10. Art. 84 ust. 1 – rozpatrywanie spraw zgłoszonych do TK przed terminem przyjęcia omawianej ustawy o TK.
11. Art. 84 ust. 2 – rozpatrywanie spraw zgłoszonych do TK przed terminem przyjęcia omawianej ustawy o TK.
12. Art. 85 – jeśli termin rozprawy został wyznaczony przed dniem wejścia w życie ustawy o TK z czerwca 2016 r., wówczas termin wyznacza się na nowo.
13. Art. 86-87 – dostosowanie daty rozprawy do przepisów ustawy o TK z czerwca’16.
14. Art. 89 – ogłoszenie dotychczas opublikowanych wyroków TK z wyłączeniem rozstrzygnięć dot. aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą (m.in. poprzednia ustawa o TK PiS).
15. Art. 90 – włączenie do orzekania sędziów TK, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta.
16. Art. 92 – 14 dniowe vacatio legis.

[pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2016/08/2016-08-11-Wniosek-do-TK-UTK-2016-II.pdf”]

 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE