Nowoczesna przedstawia tezy programowe z obszaru polityki społecznej

10/08/2016

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie Nowoczesna przedstawiła jeden z obszarów programowych partii poświęcony polityce społecznej (zobacz transmisję konferencji).

Na konferencji w Sejmie członek zarządu Nowoczesnej Paweł Rabiej powiedział: – Podejście Nowoczesnej do polityki społecznej jest bardzo kompleksowe. Zakładamy, że nie jest to polityka rozdawnictwa, a polityka inwestycji w obywateli – w ich talent i potencjał. Każda złotówka musi być sensownie wydana – efektywnie i właściwie.

Posłanka Nowoczesnej Joanna Augustynowska powiedziała: – Ważne jest żeby państwo zapewniało taką politykę społeczną, aby wszyscy czuli się w swoim kraju szanowani i mieli poczucie godności, żeby działania rządu pozytywnie wpływały na chęć i możliwość rozwoju oraz poczucie bezpieczeństwa obywateli. Od 27 lat widzimy, że polityka państwa wobec polityki społecznej jest metodą krótkiej kołdry. To sytuacja, kiedy tak naprawdę mamy problem z patrzeniem w przyszłość . Nie da się tworzyć strategii polityki społecznej na przestrzeni tylko najbliższych wyborów parlamentarnych. Wszystkie populistyczne obietnice, które dziś widzimy są na krótką metę.

– Nowoczesna chce zaproponować program, który pozwoli na stabilne i bezpieczne rozwijanie się. Chcemy, aby wysokość emerytur i wynagrodzeń wzrosła, ale chcemy to zrobić dzięki reformom gospodarczym. To spowoduje, że realnie będziemy zarabiać więcej – dodała Joanna Augustynowska.

Hasłem, które Nowoczesna eksponowała w wyborach parlamentarnych było: „wolnorynkowa gospodarka, solidarna polityka społeczna”. Z jednej strony silna rozbudowa gospodarki, przedsiębiorczości, firm, rozwijanie talentów  – z drugiej – nikt nie zostanie pozostawiony bez pomocy społecznej. Nowoczesna uważa, że można mieć jedno i drugie.

Każdy obywatel chce mieć poczucie bezpieczeństwa – fizycznego na ulicy i w domu, ale także bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa finansowego i socjalnego. Zadaniem rządu jest je zapewnić. Mieliśmy lata zaniedbań, wycofania się praktycznie państwa, chaosu i bałaganu. Teraz przypadkowe działania PiS narażają gospodarkę na kolejne straty, które trudno będzie odrobić.

Obecne decyzje rządu PiS nie zwiększają bezpieczeństwa, Są tak iluzoryczne, jak pożyczka „chwilówka”, która na początku jest miła, ale później płacimy za nią wysoką cenę.

Propozycje programowe dotyczące polityki społecznej:

I. W zakresie prawa pracy:

 1. Stop wykorzystywaniu pracowników poprzez nadużywanie umów zleceń, zamiast podpisywania umowy o pracę. Wprowadzimy jednolity kontrakt pracowniczy, który zagwarantuje takie same przywileje i obowiązki zatrudnionym na podstawie różnych umów. Zwiększymy w ten sposób stabilność zatrudnienia dla młodych pracowników.
 2. Płaca minimalna będzie wynosiła 50% płacy średniego wynagrodzenia w powiecie, w którym pracownik jest zatrudniony. Zachęci to firmy do inwestowania w miejscach o wysokim bezrobociu i niskich dochodach.
 3. Zmienimy zasady ochrony pracowników przed zwolnieniem w okresie przedemerytalnym, aby nie wywoływały one skutków odwrotnych do zamierzonych. Osoby które chcą dłużej pracować, by mieć wyższe emerytury nie będą zmuszane do rezygnacji z pracy.
 4. Wszyscy rodzice, którzy zechcą będą mogli posłać dziecko do żłobka i przedszkola. Samorządy otrzymają wsparcie finansowe dla tworzenia miejsc w żłobkach oraz innych form opieki nad małym dzieckiem.

II. W polityce emerytalnej:

 1. Utrzymanie obecnego wieku emerytalnego.
 2. Zmniejszymy przywileje emerytalne. Nie będą one przysługiwały osobom, które po raz pierwszy rozpoczynają pracę np. w górnictwie. Dzięki temu zostaną zachowane dotychczasowe prawa nabyte do wcześniejszych emerytur. Takie rozwiązanie spowoduje płynne wygaszanie przywilejów emerytalnych wprowadzając jasne i sprawiedliwe reguły gry.
 3. Osobom, które zechcą pracować dłużej pomożemy w późniejszym przechodzeniu na emeryturę – szczególnie przez odpowiedni system podnoszenia kwalifikacji.
 4. Zachęcanie pracujących do dodatkowego ubezpieczenia się na emeryturę. Wprowadzimy w tym celu Powszechne Pracownicze Programy Emerytalne, do których pracownicy będą przystępowali automatycznie z możliwością rezygnacji z tego ubezpieczenia.
 5. Zadbamy o bezpieczeństwo finansowe następnych pokoleń, w szczególności będziemy zasilali i chronili Fundusz Rezerwy Demograficznej, aby pieniądze tam zgromadzone nie były przeznaczane na bieżące potrzeby budżetowe.

III. W polityce pomocy społecznej:

 1. Indywidualne konta pomocy społecznej.
 2. Uporządkowanie, uproszczenie systemu świadczeń.
 3. Każdej osobie wymagającej wsparcia podamy rękę. We wszystkich formach pomocy społecznej skończymy z zasadą odbierania całego świadczenia, po przekroczeniu granicy określonej w przepisach. Rozszerzymy zasadę „złotówka za złotówkę” powodująca stopniowe wygaszanie pomocy. Wsparciu finansowemu będzie w dużo większym stopniu niż obecnie towarzyszyła pomoc asystentów rodziny.
 4. Dzietność. Rodziny, które tego potrzebują otrzymają pomoc finansową. Zmienimy program zasiłków rodzinnych (500+), aby nie trafiały one do osób najbogatszych. Nie zamierzamy likwidować tego programu, a jedynie zracjonalizować jego cele i ograniczyć niefrasobliwe wydawanie środków publicznych.
 5. Zwiększymy dostępność tego zasiłku na pierwsze dziecko, w szczególności dla osób samotnie wychowujących dzieci. Jednocześnie rodziny nie będą traciły całego zasiłku tylko dlatego, że ich dochody o kilka złotych przekroczyły limit dochodów.
 6. Pomożemy rodzinom, które chcą, ale nie mogą mieć dzieci. Przywrócimy finansowanie In Vitro.
 7. Osoby opiekujące się w rodzinie niepełnosprawnymi będą otrzymywać zasiłki niezależnie od wieku osoby niepełnosprawnej. Pomożemy im także w łączeniu opieki z pracą na część etatu i powrocie do pracy.

IV. W polityce wobec szczególnych grup:

 1. Mieszkania dla młodych: zachęcimy sektor prywatny do budowania tanich mieszkań wprowadzając rozwiązania umożliwiające gminom obniżanie cen gruntów i podatków dla firm budujących w technologiach półprzemysłowych. Wprowadzimy zasadę szybszej amortyzacji, oraz nowe zasady wynajmu mieszkań, aby zachęcić miasta i gminy do inwestowania w mieszkania na wynajem. Pomożemy również w zakupie mieszkania umożliwiając zwrot wkładu własnego i dając gwarancje kredytowe.
 2. Dzietność i rodziny: 500+ nie spełni swojej roli: potrzebujemy większej liczby urodzeń oraz więcej rozwiązań pozwalających na zachęcenie do posiadania dzieci dla osób tworzących tzw. klasę średnią w gospodarce. Żłobki, przedszkola, ale również In vitro. Albo dzietność albo imigranci w Polsce.
 3. Start młodych w rynek pracy: Uproszczenia w zakładaniu firm, jednolity kontrakt pracy by zmniejszyć liczbę umów niepewnych. Mieszkania na wynajem jako projekt realizowany głównie z samorządami. Państwo powinno interweniować, a niewykorzystanie potencjału młodych stanowi barierę rozwojową.
 4. Seniorzy: Starzenie się powoduje, że seniorzy znajdą się w trudnej sytuacji. Państwo musi zadbać o odpowiedni dostęp do służby zdrowia i leków, uwzględnić w swoich działaniach pogarszającą się sprawność osób w wieku senioralnym.

N_program_cover_1920x1080Dzisiejsza konferencja była piątą odsłoną programu Nowoczesnej – jego kolejne obszary będą prezentowane podczas wakacyjnych spotkań w miastach w całej Polsce.

Nowoczesna Polska dla każdego – obszary programowe Nowoczesnej
I. Chcemy żyć z pracy, a nie z zasiłków.
II. Nie możemy zadłużać się na koszt naszych dzieci.
III. Przedsiębiorczość to rozwój Polski i miejsca pracy dla Polaków.
IV. Musimy zacząć zarabiać pracą naszych umysłów, a nie głównie rąk.
V. Równe szanse na godne życie.
VI. W Polsce liczy się każdy człowiek.
VII. Wieś potrzebuje skoku cywilizacyjnego.
VIII. Dobrze zorganizowane państwo.
IX. Władza, która ufa ludziom, ludzie, którzy ufają władzy.
X. Chronimy zdrowie wszystkich.
XI. Chcemy żyć dobrze.
XII. Państwo dla wszystkich obywateli.
XIII. Musimy czuć się bezpiecznie.
XIV. Polska, z której możemy być dumni i z którą liczy się świat.


Wartości Nowoczesnej:

Program i wszystkie nasze działania zawsze będziemy realizowali w zgodzie z podstawowymi wartościami Nowoczesnej. Tylko oparty o wartości program będzie mógł poprawić jakość naszego życia, dobrobyt i zapewnić stabilność demokracji.

Porozumienie
Chcemy zawsze szukać porozumienia. Możemy różnić się w wielu sprawach, ale Polska jest dla wszystkich i każdy ma prawo być godnie traktowany. Spieramy się i bronimy swoich racji, ale nie obrażamy, nie potępiamy i nie „wypisujemy ze wspólnoty“ tych, z którymi się nie zgadzamy. Łączymy otwartość społeczeństwa z przywiązaniem do indywidualnej wolności. Wiemy, że tylko dialog społeczny może przynosić dobre i akceptowane przez obywateli rozwiązania. Będziemy zawsze stali na straży rozwiązań, które prowadzą do porozumienia i zachowania równowagi władz, w szczególności gwarancji funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego.

Przyszłość
Jesteśmy nastawieni na przyszłość. Dla ludzi ważniejsze niż to, co było wczoraj, jest to, co będzie jutro. Tym się musimy zajmować przede wszystkim. Na historii chcemy koncentrować się o tyle, o ile pomaga nam ona rozwiązywać dzisiejsze problemy i stawiać czoła jutrzejszym wyzwaniom.

Patriotyzm
Patriotyzm dla nas to dobrze zorganizowane państwo, sprawiedliwość, ład, duma z obecnych osiągnięć Polski. Nawet jeśli uważamy, że daleko nam jeszcze do ideału. Wyrażamy nowoczesny patriotyzm, który wiąże afirmację polskości z europejskością. Bez europejskości patriotyzm będzie pustą ideą lub wpatrzeniem w przeszłość. Patriotyzm musi być również odnoszony do jakości życia Polaków dzisiaj i w przyszłości.

Nowoczesność
Musimy oderwać się od starych wojen, ponieważ do niczego one nie prowadzą. Nowoczesność według nas dotyczy przede wszystkim ludzi – ich możliwości rozwoju i samorealizacji, poczucia bezpieczeństwa, perspektyw na przyszłość, ich codziennych warunków życia, tego, w jak urządzonym państwie żyją. Nowoczesne rozwiązania nie polegają na załatwianiu interesu jednej grupy kosztem innych, lecz na szukaniu sposobów, na których zyskują wszyscy. Trzeba znajdować nowe rozwiązania starych problemów. Musimy przewidywać przyszłe zagrożenia i skutecznie im przeciwdziałać.

Człowiek
Wierzymy w człowieka, jego przedsiębiorczość, pracowitość i ambicje. Nie utrudniajmy ludziom osiągania ich celów przez biurokrację, ograniczenia, niczemu nie służące konflikty. Wszystko,
co robimy i co chcemy zrobić, jest dla człowieka. Zarówno tego, który sobie dobrze radzi, jak i tego, który potrzebuje wsparcia ze strony instytucji, administracji, państwa, innych osób. Nie będzie naszej zgody na osłabianie mechanizmów ochrony praw człowieka i praw mniejszości. Polska jest dla wszystkich i my też jesteśmy dla wszystkich. To nie liczby i wskaźniki przesądzają o sukcesach Polski i Polaków, a rozwiązywanie codziennych  życiowych problemów ludzi.

 

 

 NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE