Pierwszy Pakiet Antysmogowy Nowoczesnej #antySMOG

22/02/2018

Dziś Posłowie Nowoczesnej przedstawili Pierwszy Pakiet Antysmogowy. Postanowili oni skierować  5 ustaw przeciwdziałających zanieczyszczeniom powietrza do konsultacji społecznych oraz skierować dziś do laski marszałkowskiej uchwałę wzywająca rząd do podjęcia w trybie pilnym działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

I. Ustawa o ustanowieniu pięcioletniego „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” zachęcająca do przejścia na niskoemisyjne źródła ogrzewania:

– Redukcja emisji zanieczyszczeń z pieców przydomowych o 70%.

– Wymiana do 2023 roku 2 milionów najstarszych pozaklasowych pieców będących jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń.

– 50% dofinansowania z budżetu na wymianę starego pieca – maksymalnie nawet do 6 tysięcy zł (dodatkowo wymianę pieca może dofinansować również samorząd lokalny).

– Łączny koszt inwestycji w czyste powietrze – 24 miliardy zł., w tym 12 miliardów zł. z budżetu państwa (od 1,5 mld. zł do 3 mld. zł. rocznie)

– Źródła finansowania: wprowadzony przez PiS podatek recyklingowy od reklamówek, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, wpływy z uszczelniania wpływów z podatku VAT.

Projekt ustawy do pobrania: [download id=”13374″]

II. Nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

– wyposażenie samorządu gminnego w nowe narzędzia, umożliwiające przyznawanie dodatku grzewczego dla mieszkańców poprzez zwiększenie udziału gmin w podatku PIT o 1 pkt. procentowy.

– zachęcenie gospodarstw domowych o niskich dochodach do przejścia na proekologiczne systemy ogrzewania, poprzez możliwość otrzymania dodatku grzewczego (wysokość dodatku może wynosić nawet do 50 % kosztów ogrzewania, nie więcej niż 1 200 zł rocznie).

III. Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw:
– W Polsce obecnie nie obowiązują żadne normy jakości dla paliw stałych sprzedawanych konsumentom. Spalanie paliw niskiej jakości odpowiada przynajmniej w kilkunastu procentach za problem smogu w Polsce.

– Celem nowelizacji jest zmuszenie ministra właściwego ds. energii do wydania rozporządzenia ws. norm jakości paliw stałych.

– Nowelizacja wyznaczy ustawowy termin dla ministra energii do wydania rozporządzenia ws. jakości paliw stałych oraz do uwzględnienia w nim konieczności ograniczenia emisji  pyłów, związków siarki, rtęci oraz węglowodorów aromatycznych (obecnie należy uwzględnić tylko ograniczenie emisji gazów cieplarnianych).

– Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza może sięgnąć kilkunastu procent.

Projekt ustawy do pobrania: [download id=”13377″]

IV. Nowelizacja kodeksu wykroczeń oraz prawa o ruchu drogowym
– Wg różnych źródeł w dużych miastach transport odpowiada nawet za 60% zanieczyszczeń powietrza.

– Celem ustawy jest zwalczenie praktyki usuwania filtrów DPF w samochodach z silnikiem diesla. Nowelizacja zakłada, że za poruszanie się pojazdem, którego stan techniczny narusza wymagania ochrony środowiska, oraz za wykonanie usługi doprowadzającej samochód do takiego stanu, będzie grozić kara grzywny. Ponadto, ustawa nakłada obowiązek usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadku stwierdzenia, że jego stan techniczny narusza wymagania ochrony środowiska.

– Dodatkowo postulujemy, by w ramach odrębnych przepisów, po przekazaniu odpowiedniego wyposażenia komendom, wprowadzone zostały obowiązkowe kontrole spalin przy każdej kontroli samochodu przez Policję.

Projekt ustawy do pobrania: [download id=”13380″]


V. Nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska:

– Obecnie w Polsce alarm smogowy jest ogłaszany, gdy zanieczyszczenia sześciokrotnie przekroczą dopuszczalne normy. Nasza nowelizacja przewiduje stopniowe wprowadzenie poziomu alarmowania o stężeniach pyłów PM10 już przy dwukrotnym przekroczeniu norm czyli m.in. tak jak w Czechach, czy w Szwajcarii.

– Obecnie taki alarm nie jest wprowadzany prawie nigdy, ponieważ sześciokrotne przekroczenie norm zdarza się niezwykle rzadko. Tymczasem negatywne skutki zdrowotne pojawiają się już przy dwukrotnym przekroczeniu norm.

Projekt ustawy do pobrania: [download id=”13383″]

 

V. Interpelacja do Ministra Energii:

– Interpelacja dotyczy stanu działalności zespołu do spraw ograniczenia ubóstwa energetycznego w Polsce, który powołano w czerwcu 2017 roku, który pierwszy raz spotkał się rzekomo w październiku 2017 roku i od tego czasu słuch o nim zaginął, chociaż miał się zajmować jednym z kluczowych zagadnień z punktu widzenia problemu smogu.

Interpelacja do pobrania:  [download id=”13389″]


VI. Uchwała wzywająca rząd do podjęcia w trybie pilnym działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce
:

– uchwała wymienia kluczowe działania, jakie powinna podjąć natychmiast Rada Ministrów w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza i uniknięcia kar grożących Polsce po wyroku Trybunału.

Projekt uchwały do pobrania: [download id=”13386″]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE