Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Marszałka Kuchcińskiego

19/12/2016

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Działając na podstawie art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego (dalej: kpk), niniejszym zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 231 § 1 Kodeksu Karnego (dalej: kk), przez Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, w dniu 16 grudnia 2016r., będącego funkcjonariuszem publicznym, polegającym na niedopełnieniu obowiązków wynikających z Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz Regulaminu Sejmu, a w szczególności na zorganizowaniu i prowadzeniu 33 posiedzenia Sejmu w sposób uniemożlwiający posłom wykonywanie swoich praw i obowiązków w postaci dopuszczenia do czynnego udziału w posiedzeniu Sejmu, zadawania pytań, udziału w głosowaniu oraz składania wniosków formalnych, do czego zobowiązany jest Marszałek Sejmu.

UZASADNIENIE

I.Niedopełnienie obowiązków

W wyniku decyzji Marszałka Sejmu o przeniesieniu obrad piątkowej sesji 33 posiedzenia Sejmu VIII kadencji w dniu 16 grudnia 2016r., posłowie klubu Prawo i Sprawiedliwość oraz kilkoro innych posłów przenieśli się do tzw. Sali Kolumnowej w Sejmie Rzeczpospolitej z Sali Plenarnej Sejmu. Na polecenie Marszałka Sejmu oba wejścia do Sali kolumnowej zostały zabezpieczone przez Straż Marszałkowską uniemożliwiając posłom partii opozycyjnych wzięcie czynnego udziału w przeniesionym posiedzeniu Sejmu w tym w szczególności w przedsięwziętych tam głosowaniach. Zgodnie z art. 3 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (dalej: uwmp) podstawowym prawem i obowiązkiem posła jest czynne uczestnictwo w pracach Sejmu. Tymczasem liczne nagrania wykonane przez posłów wskazują na uniemożliwienie złożenia wniosków i zadawania pytań w trakcie tej części 33 posiedzenia Sejmu, która odbyła się na Sali kolumnowej. Oprócz nagrań potwierdzeniem zaistniałego stanu rzeczy mogą być zeznania bezpośrednich uczestników zajść, w związku z czym zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków:

  1. Posła Cezarego Tomczyka, Klub Poselski Platforma Obywatelska,
  2. Posła Zbigniewa Sosnowskiego Klub Poselski Polskie Stronnictwo Ludowe,

którzy obaj brali udział w posiedzeniu, jednak odmówiono im możliwości składania wniosków oraz zadawania pytań na sali, gdzie odbywało się przeniesione posiedzenie Sejmu. Posłowie ci nie byli wykluczeni z obrad, co więcej istnieją nagrania wideo w posiadaniu posłów w tym posła Cezarego Tomczyka, dowodzące, że posłowie Klubu Prawo i Sprawiedliwość nie chcieli dopuścić go do możliwości realizowania mandatu posła poprzez zadawania pytań oraz złożenie wniosku, za pomocą fizycznego zablokowania dostępu do części Sali posiedzeń, gdzie odbywały się głosowania.

Z naruszeniem dotyczącym art. 3 uwmp pozostaje w bezpośrednim związku również uzasadnione podejrzenie działania sprzecznego z art. 4 uwmp, stanowiącego o tym, że należy zapewnić posłom warunki niezbędne do skutecznej realizacji ich obowiązków oraz ochronę praw wynikających ze sprawowania mandatu. W odniesieniu do opisywanych zdarzeń, należy wskazać na realne wątpliwości co do zgodnością działań Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z językową wykładnią tych przepisów. Z uwagi na treść Regulaminu Sejmu, w tym w szczególności art. 10 określającego zakres obowiązków Marszałka Sejmu, a zwłaszcza art. 10 ust. 1 pkt 1, 4-5, zachodzi bezpośrednia zależność pomiędzy obowiązkami Marszałka Sejmu a koniecznością umożliwienia posłom realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (w szczególności art. 3 i 4 w kontekście przedmiotowej sprawy). Wspomniany art. 10 oraz wskazane punkty stanowią o tym, że w zakresie obowiązków Marszałka Sejmu znajdują się: stanie na straży praw i godności Sejmu, przewodniczenie obradom Sejmu oraz czuwanie nad tokiem i terminowością prac Sejmu i jego organów. Nie może budzić zatem wątpliwości, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, ze szkodą dla interesu publicznego.

Natomiast interes publiczny w niniejszej sprawie przejawia się zarówno koniecznością umożliwienia posłom realizacji ich mandatu i wynikających z niego uprawnień i obowiązków, ale także dotyczy on przedmiotu głosowań, które mogły odbyć się w związku z powyższymi zajściami, w sposób budzący wątpliwości co do zgodności z prawem. Głosowana ustawa budżetowa, której okres procedowania i czas na przyjęcie przez Sejm jest ściśle określony a odstępstwa od tego rodzą konsekwencje na płaszczyźnie politycznej i ekonomicznej sfery państwa ze szkoda dla wszystkich jego obywateli, uzasadniając swoją doniosłością wskazanie na potrzebę ochrony interesu publicznego w tej sprawie.

II.Fałszerstwo materialne

Z uwagi na fakt, przeniesienia obrad Sejmu do Sali kolumnowej w dniu 16 grudnia 2016r. oraz koniecznością ustalenia zaistnienia kworum posłów biorących udział w głosowaniu wystawione zostały papierowe listy obecności posłów. Wynikało to także z faktu potencjalnie zbyt małej ilości czytników kart do głosowania. Jednakże mimo, iż stanowi to stałą praktykę parlamentarną by za pomocą podpisu potwierdzać swoją obecność (przykładowo również na posiedzeniach Komisji), w dniu 16 grudnia 2016r. posłowie, co do których nie ma pewności czy brali udział w posiedzeniu, a wręcz zachodzą wątpliwości czy znajdowali się na głosowaniach (podważając tym samym tezę o zaistnieniu kworum), wpisywali się na listy obecności już po zamknięciu obrad Sejmu.

– Trafnie przyjmuje się w orzecznictwie, że w przypadku wprowadzenia do dokumentu niezgodnych z rzeczywistością elementów (np. podpisu) należy przed przypisaniem popełnienia czynu z art. 270 § 1 kk zbadać, czy wprowadzony element miał jakieś znaczenie dla funkcjonowania dokumentu w obrocie prawnym i bezpieczeństwa tego obrotu – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 2007 r., sygnatura akt: V KK 39/07.

Ponadto zwraca się w orzecznictwie uwagę na to, że przestępstwo z art. 270 § 1 kk ma charakter formalny, dla realizacji jego znamion nie musi powstać szkoda czy wprowadzenie innej osoby w błąd co do prawdziwości dokumentu, podrobiona lub przerobiona treść nie musi być również niezgodna ze stanem faktycznym – tak w: Postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2014 r., sygnatura akt II AKa 213/13. W związku z czym, przyjmuje się, że istotą jest tutaj sama manipulacja wiarygodnością dokumentu a nie późniejsza ocena skali jej skutków.

Zgodnie z art. 115 § 14 kk dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Nie ulega zatem wątpliwości, że znaczenie prawne podpisów na listach obecności stanowić mogą potencjalnie jedyny dowód legalności głosowania nad ustawą budżetową dnia 16 grudnia 2016r. wobec wymaganej obecności połowy ustawowej liczby posłów. Tym samym fałszywe oświadczenie swojej obecności już po zamknięciu obrad Sejmu stanowi działanie zmierzające do wypaczenia znaczenia i funkcjonalnej przydatności dokumentu jakimi są listy obecności posłów.

Warto również wskazać, że uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa wynika z udokumentowania nagraniem wideo działania posła Zbigniewa Ziobry oraz posła Jarosława Zielińskiego, podczas podejrzanych zajść. Nie stanowi to jedynych przypadków takich naruszeń. W odniesieniu do wskazanych dwóch osób, wnoszę o przesłuchanie w charakterze świadka:

  1. Posła Krzysztofa Brejzy z Klubu Poselskiego Platformy Obywatelskiej.

Uczestniczył on w dokumentowaniu nagraniem wideo podejrzanych czynności oraz był ich naocznym świadkiem. Ponadto należy wskazać, że wobec zaistniałych podejrzeń słuszne wydaje się zweryfikowanie całości listy obecności z nagraniami z monitoringu sejmowego w celu ustalenia potencjalnych nieprawidłowości i ustalenia skali naruszenia prawa.

Z uwagi na to, że fakt braku kworum, który potencjalnie może być ukryty poprzez fałszerstwo materialne list obecności, Marszałek Sejmu ponownie naraża się na odpowiedzialność karną w postaci podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 kk, przy czym w tym kontekście również ze względu na to, że jeżeli okazałoby się prawdą, że w głosowaniu wzięło udział mniej niż 230 posłów, byłoby to naruszeniem art. 190 Regulaminu Sejmu, zgodnie z którym: „Sejm uchwala ustawy większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały i inne rozstrzygnięcia, jeżeli przepisy Konstytucji, ustaw albo Regulaminu Sejmu nie stanowią inaczej” i  art. 120 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z którym: „Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów…. Zatem podobnie jak w pierwszej części uzasadnienia byłaby to sytuacja uzasadniająca podejrzenie popełnienia czynu zabronionego w postaci niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego.

III.Zabezpieczenie dowodów

Jednocześnie oprócz wskazanych wcześniej wniosków o dokonanie przeprowadzenia dowodów z przesłuchania świadków, wnoszę o zwrócenie się do Szefa Kancelarii Sejmu o zabezpieczenie i nadesłanie wszelkiej dokumentacji papierowej podpisanej przez Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w dniu 16 grudnia 2016r. w związku z toczącymi się, wznowionymi po przerwie, obradami Sejmu RP, w tym w szczególności zabezpieczenia stenogramów oraz protokołów z 33 posiedzenia Sejmu.

Zawiadamiający zwraca się w związku z powyższym do właściwej miejscowo Prokuratury, w celu wszczęcia śledztwa w zakresie wyżej wymienionych artykułów w związku z art. 304 § 1 kpk.

[pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2016/12/Wniosek-PDF.pdf” title=”wniosek-pdf”]

Uzupełnienie #1

[pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2016/12/Uzupełnienie-1.pdf” title=”Uzupełnienie 1″]

Uzupełnienie #2

[pdf-embedder url=”https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2016/12/Uzupełnieni-2.pdf” title=”Uzupełnieni 2″]NOWOCZESNA

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Kropka postawiona przed nazwą Nowoczesna oznacza nowy początek. Zamykamy pewien rozdział w naszej historii i kierujemy wzrok w przyszłość.

Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Jesteśmy częścią ALDE
PARTIA ALDEPROGRAM ALDE